Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:settings

Detail zadání úlohy

Veškeré informace o zadání analytické úlohy nalezneme na záložce Tasks Settings.

Záložku otevřeme pomocí tlačítka Show Settings na záložce Tasks Overview, nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Num7.

Ve stromu otevřených záložek se vytvoří větev pojmenovaná podle názvu úlohy a do ní budou vkládány názvy všech otevřených záložek pro tuto úlohu. Záložka se zadáním úlohy je uvedena jako Task Settings.

Základní parametry úlohy

V horní části záložky je rámeček se základními parametry úlohy, které jsou společné pro všechny typy úloh v systému LISp-Miner. Nejdůležitějším je název úlohy, který musí být v rámci metabáze jedinečný. Dalším pak název skupiny úloh, do které tato úloha patří a datová matice, jejíž atributy budou v úloze používány. Kromě toho vidíme typ analytické procedury a případně i upřesňující komentář. Základní parametry úlohy je možné měnit po stisku tlačítka Edit.

Ovládací prvky podle typu úlohy

Ostatní části záložky se liší podle typu úlohy a zobrazují zadání jednotlivých částí úlohy – zadání cedentů, zadání kvantifikátorů… U všech typů úloh však nalezneme ovládací prvek pro zadání množiny relevatních podmínek jako cedentů s bohatou syntaxí. Stejně tak je na záložce rámeček s upřesňujícími parametry pro generování a stručné informace o průběhu výpočtu.

Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro CF-Miner
Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro KL-Miner
Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro 4ft-Miner
Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro MCluster-Miner
Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro ETree-Miner

Další parametry úlohy

V rámečku nad tlačítky nalezneme upřesňující parametry specifické pro jednotlivé typy úloh.

Společným parametrem je limit počtu hypotéz (Maximal number of hypotheses), po jehož dosažení dojde k přerušení výpočtu úlohy. Přednastavená hodnota je 1000, takže generování hypotéz bude ukončeno po nalezení (úspěšné verifikaci) jednoho tisíce hypotéz. Toto číslo je dostatečně vysoké pro zjištění, že zadání úlohy patrně nebylo vhodně nastavené.

Přestože lze limit zvýšit, doporučujeme ponechat jej na přednastavené hodnotě. Čím více hypotéz budeme do metabáze (zbytečně) ukládat, tím déle bude generování trvat a také naroste rozsah metabáze.

Informace o průběhu výpočtu

V rámečku Generation information nalezneme stručné informace o posledním spuštěném výpočtu úlohy. Údaj Status může nabývat těchto hodnot:

Status Význam
Not Generated před prvním spuštěním výpočtu úlohy nebo po změně zadání
Solved po úspěšném dokončení výpočtu
Interrupted po přerušeném výpočtu – z důvodů dosažení limitu počtu hypotéz, nebo po zásahu uživatelem

Údaj Mode informuje o zvoleném způsobu výpočtu úlohy:

Mode Význam
Standard interaktivně (spuštěna ručně z modulu LM Workspace)
ProcPooler výpočet na pozadí pomocí modulu LM ProcPooler
GridPooler vzdálený výpočet na počítačovém gridu pomocí modulu LM GridPooler

V textovém rámečku se objevují zejména chybová hlášení z automatické kontroly zadání úlohy před započetím vlastního generování. Informace je zamýšlena jako prvotní upozornění na problém v zadání úlohy tím, že rámeček není prázdný (obsahuje nějaký text). Pro bližší upřesnění je vhodné spustit kontrolu zadání úlohy.

Tlačítka

Ve spodní části záložky jsou pak tlačítka, z nichž většina je opět společná pro všechny typy úloh. Jde o tlačítko Validate pro kontrolu zadání; tlačítko Clone pro vytvoření kopie zadání; o tlačítka Run pro spuštění výpočtu); a konečně tlačítko Show Results otevírající záložku s výsledky úlohy.


Související témata:

Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků
Klonování úlohy
Seznam úloh

lmtask/settings.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 15:25 (upraveno mimo DokuWiki)