Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:results

Výsledky analytické úlohy

Záložka s výsledky úlohy se zobrazí automaticky po úspěšném skončení výpočtu. Znovu zobrazit ji můžeme pomocí tlačítka Show Results na záložkách Tasks Overview a Task Settings, nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Num9. Ve stromu otevřených záložek je uvedena pod názvem Task Results jako položka ve větvi stromu pojmenované podle názvu úlohy.

V levé horní části záložky jsou zopakovány základní údaje o úloze a pod nimi stručné informace o průběhu výpočtu. Pro vypočtené (i přerušené) úlohy obsahují stručné informace čas zahájení výpočtu a jeho dobu. Následuje počet provedených verifikací a počet nalezených hypotéz (úspěšně verifikovaných) a způsob výpočtu (interaktivně, na pozadí nebo na gridu).

V pravém horním rohu je seznam a ovládací tlačítka pro skupiny hypotéz. Hlavní část záložky zabírá seznam hypotéz.

Seznam hypotéz

Všechny vztahy nalezené při výpočtu úlohy (i v případě přerušení výpočtu) jsou zobrazeny v seznamu.

Hypotézy jsou očíslovány podle aktuálního pořadí v seznamu a zároveň je každé hypotéze přiděleno neměnné ID, které zůstane stejné i po případném jiném setřídění hypotéz. Následuje některá z měr zajímavosti, kterou se LISp-Miner pokouší zvolit podle nejdůležitějšího kvantifikátoru v zadání úlohy. Zbytek řádku hypotézy zabírá syntakticky zvýrazněný zápis hypotézy.

Záložku s detailem aktuálně vybrané hypotézy otevřeme buď klávesou Enter, nebo dvojitým kliknutím myší, nebo tlačítkem Detail.

Tlačítka pod seznamem

Hypotézu s daným identifikátorem ID rychle nalezneme pomocí tlačítka Goto ID.

Tlačítkem Copy zkopírujeme právě nastavenou hypotézu (nebo hypotézy) do následně vybrané skupiny hypotéz.

Tlačítkem Filter můžeme omezit hypotézy v seznamu pouze na takové, které splňující zadané kritérium. Možnosti filtrování jsou specifické podle typu úlohu. Tlačítkem Sort můžeme měnit pořadí zobrazení hypotéz v seznamu, opět v závislosti na typu úlohy.

Tlačítko Delete hypotheses umožňuje vymazání úplně všech hypotéz nalezených pro danou úlohu (nikoliv jenom právě zobrazených). Tlačítko není potřeba ve většině případů používat, protože je vhodnější ponechat nalezené hypotézy v úloze. Zároveň se při případném opětovném spuštění výpočtu úlohy hypotézy vždy automaticky vymažou.

Aby se v seznamu zobrazovaly skutečně úplně všechny hypotézy, musí být (kromě vypnutého filtrování) v pravém horním rohu vybrána volba Show all (více viz Skupiny hypotéz dále). Prohlížíme-li si výsledky úlohy aktuálně počítané na pozadí, může být pro zobrazení nově nalezených hypotéz potřeba občas zaktualizovat seznam tlačítkem Ctrl+R.

Detail hypotézy

Podoba záložky s detailem hypotézy se liší podle typu úlohy. Ve stromu otevřených záložek vlevo bude jako jedna z položek ve větvi stromu pojmenované podle názvu úlohy. Záložka má vždy v záhlaví uvedený popis hypotézy a dále obsahuje několik dílčích záložek, mezi kterými je možné přepínat. Pro všechny typy úloh obsahuje dílčí záložku TEXT a tlačítko Export pro export detailních textových informací o hypotéze do schránky systému MS Windows nebo do souboru na disku.

Podrobnější popis záložky s detailem hypotézy je u popisu jednotlivých typů úloh.

Skupiny hypotéz

Skupiny hypotéz umožňují seskupovat hypotézy podle různých hledisek. Seznam skupin hypotéz je v pravém horním rohu záložky Task Results.

Kliknutím na některou skupinu v seznamu nebo pomocí volby Show hypotheses just in group omezíme seznam zobrazovaných hypotéz pouze na ty, které do dané skupiny patří. Případně můžeme použít volbu opačnou – Show not in group k zobrazení hypotéz nepatřících do dané skupiny. Po výběru této volby se nejprve zobrazí hypotézy, které nebyly vloženy do žádné ze skupin. Teprve po výběru některé skupiny ze seznamu se zobrazí hypotézy, které nepatří právě do této skupiny.

Speciální volba Highlight přepne zpět na zobrazení všech hypotéz v seznamu. Po výběru některé skupiny hypotéz budou v seznamu zeleně zvýrazněny ty hypotézy, které do dané skupiny patří. Ostatní hypotézy budou zobrazeny šedivě.

Více viz: Skupiny hypotéz


Související témata:

Analytická úloha
Výpočet úlohy
Souhrnné výsledky všech úloh

lmtask/results.txt · Poslední úprava: 2016/11/17 20:13 (upraveno mimo DokuWiki)