Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:settings:ftpartialcedent

Zadání množiny relevantních dílčích cedentů

Na záložce Task Settings vidíme zadání dílčích cedentů jako neodsazené řádky obsahující název dílčího cedentu, použitou logickou spojku (konjunkce × disjunkce) a jeho povolenou minimální a maximální délku.

Dílčí cedenty byly zavedeny zejména proto, aby umožnily zachovat členění atributů do skupin i v rámci zadání úlohy. Zároveň však přidávají další syntaktickou bohatost do zadávání množiny relevantních cedentů. Zejména můžeme pro každý dílčí cedent volit použitou logickou spojku a zároveň můžeme nastavit jeho povolenou minimální a maximální délku. Toho se dá dobře využít pro omezení maximálního počtu atributů, které se mohou zároveň objevit v nalezeném vztahu.

Dialogové okno pro zadání dílčího cedentu

Pro změnu parametrů zadání dílčího cedentů a pro editaci do něj patřících zadání literálů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme buď z dialogového okna zadání cedentu výběrem položky ze seznamu zadání dílčích cedentů, nebo přímo na záložce Task Settings dvojitým kliknutím myší na zadání dílčího cedentu v seznamu zadání příslušného cedentu, či pomocí kontextového menu.

Parametry zadání dílčího cedentu

Mezi základní parametry dílčího cedentu patří jeho název, povolená minimální a maximální délka a použitá logická spojka mezi literály. Tyto parametry můžeme změnit pomocí tlačítka Edit.

Minimální a maximální délka

Generované dílčí cedenty budou mít vždy minimální požadovanou délky a nikdy nepřekročí maximální požadovanou délku. Není-li v zadání dílčího cedentu dostatek literálů pro dosažení minimální délky, skončí kontrola zadání úlohy chybou a výpočet úlohy nebude spuštěn.

Použitá logická spojka

Literály v dílčím cedentu mohou být spojovány buď pomocí logické konjunkce (to je přednastavená volba), nebo pomocí logické disjunkce.

Seznam zadání literálů

Hlavní část dialogového okna zabírá seznam zadání literálů a tlačítka pro jeho úpravy.

Výběrem položky v seznamu otevřeme dialogové okno pro úpravu zadání literalů.

Pomocí tlačítka Add přidáme nové zadání literalu, tlačítkem Del právě vybrané odstraníme. Vybrat a odstranit lze i více zadání literalů najednou.

Pomocí tlačítek Up a Down měníme jejich pořadí. To má vliv jak na pořadí generování relevantních cedentů při výpočtu úlohy, ale zejména pro lexikografické řazení nalezených vztahů ve výsledcích úlohy.

Tlačítko Coefficient slouží pro hromadné změny zadání koeficientů více vybraných zadání literálů najednou. Tlačítkem Eq. Class měníme příslušnost literálů do tříd ekvivalence.

Třídy ekvivalence

Třídy ekvivalence umožňují zamezit současnému vložení dvou nebo více atributů do generovaného vztahu. Dialogové okno vyvoláme tlačítkem Eq. Class v dialogovém okně zadání parametrů dílčího cedentu.

Na obrázku vidíme definici třídy ekvivalence s názvem Teplota. V seznamu All atributes se objevují atributy z aktuálně editovaného zadání dílčího cedentu. Výběrem požadované třídy ekvivalence a přesunem atributu z levého seznamu do pravého zadáme jeho příslušnost do dané třídy ekvivalence.

Další třídu ekvivalence přidáme tlačítkem Add. Prázdné třídy ekvivalence můžeme vymazat tlačítkem Del. Třídy ekvivalence se definují pro každý dílčí cedent zvlášť.

Dílčí cedent pro omezení kombinace literálů

Ve skupině Meteo jsou dva atributy MTeplota_ed5 a MTeplota_exp s dvěma různými způsoby předzpracování hodnot ze sloupce MTeplota. Nemá však smysl, aby se nejprve generovala a ve výsledcích následně zobrazovala asociační pravidla, ve kterých by v jednom pravidle byly najednou oba atributy založené nad stejným sloupcem. Proto chceme zajistit, aby se v cedentu mohl objevit vždy pouze jeden z těchto atributů.

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je vytvořit takovýto speciální dílčí cedent, vložit do něj všechny atributy založené nad daným sloupcem a jeho minimální a maximální délku nastavit na jedna – jak i vidíme na obrázku. Z daného dílčího cedentu se do generovaného cedentu může vložit vždy pouze jeden literál, takže se v něm nikdy nemůže objevit více atributů založených nad jedním sloupcem.

Druhou možností je vytvořit třídu ekvivalence a vložit do ní všechny atributy, které se nemají objevit ve vygenerované cedentu společně.


Související témata:

Zadání literálu
Zadání cedentu
Zadání množiny relevantních cedentů
Zadání úlohy
Kontrola zadání úlohy

lmtask/settings/ftpartialcedent.txt · Poslední úprava: 2015/08/15 15:19 (upraveno mimo DokuWiki)