Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:importtxt

Import dat z textového souboru

Data k analýze jsou často získána jako textový soubor ve formátu CSV (zkratka z Comma-Separated Values), případně v podobném s jiným oddělovačem sloupců, než je čárka. Proto byla do systému LISp-Miner implementována funkce importu textového souboru, která jeho obsah uloží do nově vytvořené databáze a zároveň k němu rovnou vytvoří i metabázi. Ze strany uživatele tak není třeba pracovat s žádným databázovým nástrojem a dvojice data+metabáze se vytvoří automaticky. V případě rozsáhlých dat však může být třeba zvážit ruční import dat – viz doporučení pro import dat.

Data v textovém souboru musí být uložena na řádcích (jeden objekt na jednom řádku) a jednotlivé hodnoty musí být odděleny jedním z povolených oddělovačů (čárka, středník, tabulátor nebo mezera). Podporovány jsou pouze textové soubory v jednobajtových kódováních (např. ASCII, Windows-1250). Kódování UTF-8 a UTF-16 nejsou podporována.

Import dat spustíme tlačítkem New from TXT v úvodním dialogovém okně po spuštění modulu LM Workspace. Objeví se standardní systémové okno pro otevření souboru (ve výchozím stavu omezené pouze na přípony CSV a TXT), pomocí kterého nalezneme a otevřeme soubor s analyzovanými daty. Po jeho vybrání se objeví dialogové okno pro nastavení parametrů importu – viz obrázek.

Nejprve zkontrolujeme, že byl správně rozpoznán oddělovač sloupců. Obvykle se stačí podívat na ukázku dat, jestli vidíme správně oddělené hodnoty ve sloupcích. V opačném případě zkusíme volbu jiného oddělovače sloupců v rámečku Column separator.

Po pečlivé kontrole názvů a datových typů sloupců a případném omezení rozsahu importovaných dat spustíme import stiskem tlačítka IMPORT DATA. Data se importují do databáze formátu MS Access a název MDB souboru je odvozen od názvu importovaného textového souboru. Z názvu textového souboru je odvozen i název databázové tabulky, který je však možné změnit.

Pozor! Používáme-li počítač s nastaveným anglickým jazykovým prostředím (a formátem datumu ve tvaru měsíc-den-rok), musíme pro správný import sloupců typu Datum/Čas zaškrtnout volbu Store dates in MM-DD-YYYY format.

Poznámka: Nemáme-li českou instalaci Windows a načítáme-li data s českou diakritikou, zaškrtneme volbu Convert to ASCII (remove Czech accents), aby se i v cizojazyčném prostředí zobrazovaly textové hodnoty v čitelné podobě.

Po úspěšném importu je vytvořen databázový soubor ve formátu MS Access a uložen do stejné složky jako původní textový soubor, pod shodným názvem, ale s příponou MDB. Tím jsem se dostali do stavu, ve kterém máme analyzovaná data v databázi ve formátu MS Access a stačí k nim jen nechat vytvořit metabázi. Příslušné dialogové okno se automaticky objeví po zavření okna se zprávou o importu.

Součástí výsledků importu je i zpráva o počtu úspěšně načtených řádků a případně i o chybách při importu (zejména z důvodu rozdílného datového typu hodnot a sloupce databázové tabulky, do kterého měly být naimportovány).

Názvy a datové typy sloupců

Funkce importu se snaží automaticky odhadnout strukturu textového souboru. Zejména se pokusí zjistit použitý znak oddělovače sloupců; zda první řádek v datech obsahuje titulek s názvy sloupců; a konečně odhadne i datové typy jednotlivých sloupců. V náhledu je zobrazena ukázka prvních několik záznamů, v pravém dolním rohu pak názvy sloupců a jejich datové typy.

Pozor! Odhad datového typu nemusí být vždy přesný – již jen proto, že je proveden pouze na základě hodnot v několika prvních řádcích importovaného souboru. Před pokračováním v importu je třeba pečlivě všechna nastavení zkontrolovat. Jakákoliv přehlédnutí – nevhodné názvy nebo použité datové typy – mohou v dalších fázích analýzy způsobit nemalé problémy a později se pouze velmi pracně opravují. Zejména je třeba dát pozor na:

  • Nastavení vhodného datového typu číslo pro číselné hodnoty. Jejich chybné ponechání jako Text působí problémy při správném řazení hodnot. Jako Text mohou být číselné hodnoty nesprávně označeny například v případě, že prázdné hodnoty jsou zadány znakem mezera nebo N/A.
  • Některé hodnoty vypadající jako číslo může být naopak nutné označit záměrně jako Text. Jde o případy, kdy číslice na jednotlivých pozicích mají nějaký význam a na první pozici mohou být i číslice 0. Může jít například o hierarchický kódový popis první číslice udává zemi, druhá a třetí kraj, čtvrtá prodejnu atp. Ponecháním datového typu Celé číslo by se počáteční nuly odmazaly a význam číslic by se posunul.
  • Správné nastavení sloupců typu Desetinné číslo. Odhad číselného typu se provádí pouze na základě několika prvních hodnot ve sloupci. Půjde-li pouze o celá čísla, bude se funkce importu domnívat, že v celém sloupci jsou pouze celá čísla a vybere typ Celé číslo. Mohou-li být ve sloupci i desetinná čísla, musíme typ změnit ručně.

Formát datumu a času

Speciální pozornost je třeba věnovat správnému nastavení sloupců typu Datum/Čas (angl. Date/Time). Po nastavení datového typu na Date and time je třeba vybrat i upřesňující formát v rámečku Date/Time format specification. Na výběr je několik formátů – pouze datumy (včetně volby pořadí měsíc–den), pouze časy, nebo oboje najednou.

Poznámka: Uváděné formáty jsou na obrazovce uvedeny s oddělovacím znakem ‘.’ (tečka). V importovaném souboru však mohou být použity i znaky lomítko nebo čárka.

Požadavky standardu SQL

Mezi základní požadavky a doporučení standardu SQL (resp. rozhraní ODBC) pro pojmenování tabulek a sloupců patří:

  • název může obsahovat pouze pouze písmena 'A' až 'Z', číslice '0' až '9' a znak '_' (podtržítko). Povolené tedy nejsou znaky s diakritikou, mezery a další speciální znaky
  • název avíc může začínat pouze písmenem
  • název není totožný s klíčových slovem jazyka SQL nebo jiným rezervovaným slovem (např. Table, Date, Hour, From…)

Výpis nastavení sloupců

Zadané parametry pro import sloupců si můžeme vyexportovat pro další použití (např. do popisu provedené analýzy) pomocí tlačítka Export columns.

V přehledu jsou názvy sloupců, použité datové typy (a případně i formáty) a informace, zda byl (či nebyl) sloupec zařazen do importu.

Primární klíč

Ve vytvářené databázové tabulce je třeba dále zajistit existenci primárního klíče. Přestože v datech může existovat sloupec, jehož hodnoty jednoznačně identifikují záznamy, doporučujeme při importu ponechat zaškrtnutou volbu Add primary key column (ID_LM). Tím bude do výsledné tabulky přidán umělý primární klíč ID_LM, který bude následně i automaticky rozpoznán systémem LISp-Miner.

Omezení rozsahu dat

Před spuštěním importu velmi rozsáhlých dat může být vhodné omezit počet načítaných řádků – např. pro prvotní seznámení s daty.

Omezit lze jednak celkový počet načítaných řádků. V tom případě se načte pouze řádku až do zadaného limitu – buď od začátku textového souboru, nebo náhodně (je-li zaškrtnuta volba Randomly selected rows). Zároveň lze omezit načítané řádky podle hodnot v jednom (nebo více) sloupcích.

Otevřeme dialogové okno s detailní informaci o sloupci jeho výběrem v seznamu a následném stisknutí tlačítka Detail. V rámečku Import filter based on columns values zvolíme, zda chceme kritérium zadávat pro záznamy, které se mají vkládat, nebo naopak pro záznamy, které se vkládat nemají.

Následně zvolíme, zda se v rámci vyhodnocování kritéria má hodnota v daném sloupci rovnat, začínat, končit danou hodnotou nebo mít daný řetězec znaků na libovolné pozici. Potom zadáme i samotnou hodnotu kritéria.

Při zaškrtnutí volby Multiple values separated by ´|´ můžeme zadat více různých hodnot kritéria oddělených pomocí znaku ´|´. Na obrázku vidíme zadání kritéria na sloupec HStat, ve kterém musí být pro zařazení do importu hodnota ČR nebo Slovensko.

Nakonec ještě zkontrolujeme, že je zaškrtnuta volba Column value filter v rámečku Import restriction hlavním dialogovém okně importu dat z textového souboru.

Zobrazení statistického přehledu dat

Zejména u rozsáhlých dat a při nastavování omezení rozsahu importovaných záznamů je vhodné si před vlastním importem zobrazit přehled o počtu řádků, které budou načteny, a o sloupcích a počtu různých hodnot v nich, včetně počtu hodnot prázdných (NULL).

Přehled vyvoláme tlačítkem Data Statistics. Pomocí tlačítka Export columns lze vyexportovat aktuální nastavení seznamu sloupců, včetně jejich datového typu.


Související témata:

Načtení dat
Připojení existující dvojice data+metabáze

Praktická ukázka: Demo Hotel: Načtení dat

lmexplore/importtxt.txt · Poslední úprava: 2017/03/07 14:49 (upraveno mimo DokuWiki)