Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:validate

Kontrola zadání úlohy

Kontrola zadání úlohy pomáhá v odhalení případných chyb nebo nevhodných nastavení v zadání ještě před před spuštěním výpočtu úlohy. Při kontrole se rozlišují chyby znemožňující spuštění výpočtu (error), potenciální problémy (warning) a případná doporučení změny zadání (hint).

Oddělení kontroly zadání úlohy od vlastního zadávání v uživatelském rozhraní bylo způsobeno několika důvody. Předně je úlohu nyní možné zadat třemi způsoby – pomocí uživatelského rozhraní modulu LM Workspace, pomocí skriptu v jazyce LMCL a konečně importem definice v XML souboru. Způsoby je možné navíc kombinovat – např. naimportovat zadání úlohy a následně je upravit spuštěním skriptu. Druhým důvodem je, že není vhodné bránit uživateli ve změně zadání, která dočasně vede k jeho neplatnosti (např. smazání jediného zadání literálu pro sukcedent v proceduře 4ft-Miner).

Z těchto důvodů byla kontrola zadání zařazena až bezprostředně před vlastní výpočet úlohy. Až do okamžiku spuštění výpočtu se zadání může měnit všemi možnými způsoby. Před vlastním výpočtem je pak zkontrolováno a v případě, že obsahuje chyby znemožňující spuštění výpočtu, je výpočet přerušen a důvod oznámen uživateli.

Validační protokol

Kontrolu zadání může uživatel spustit kdykoliv ručně tlačítkem Validate. Zobrazí se záložka s protokolem o kontrole zadání úlohy. Byla-li už otevřena, jsou informace na ni nahrazeny. Při ukončení modulu LM Workspace se záložka zavře (po jeho opětovném spuštění už není k dispozici) a je třeba znovu stisknout tlačítko Validate. Protokol je členěn na tři části – chyby, varování a doporučení.

Chyby upozorňují na nevhodná nastavení, která znemožňují spuštění výpočtu. Může jít například o nezadaný sukcedent v zadání úlohy pro 4ft-Miner. Varování se vypisují například pro nevhodně zadané rozsahy koeficientu typu subset, které mohou vést k neúměrně dlouhým dobám řešení. Doporučení pak nabízejí možné změny zadání, které mohou zvýšit pravděpodobnost nalezení zajímavých výsledků – například použití koeficientů typu cyklická sekvence pro kategorie atributu představující dny v týdnu.

Chyby

Sekce s chybami je zásadní, protože při výskytu byť jen jediné z nich skončí s chybou i samotný výpočet úlohy. Nutné požadavky společné pro všechny typy úloh jsou:

  • Databáze s analyzovanými daty je k dispozici a je otevřena.
  • Databázová tabulka, nad kterou je úloha založena, je úspěšně inicializovaná (podařilo se načíst její strukturu, je definován primární klíč a ten je skutečně unikátní).
  • V databázové tabulce jsou k dispozici všechny sloupce, nad kterými jsou založeny atributy použité v úloze.
  • Nedošlo ke změně datového typu u databázového sloupce, nad kterým je vytvořen atribut s kategoriemi.
  • Databázová tabulka není prázdná (obsahuje alespoň jeden záznam).
  • Je-li úloha založena nad dynamickým pohledem (angl. database view), tak výše uvedené požadavky musí být splněny i pro všechny statické databázové tabulky, nad kterými je pohled vytvořen.
  • Všechny v úloze použité atributy mají nadefinovanou alespoň jednu kategorii.
  • Kategorie každého atributu použitého v úloze jsou navzájem disjunktní.
  • Úloha není už „ve výpočtu“ (například na počítačovém gridu).
  • Je možné smazat dříve nalezené výsledky úlohy (byl-li už dříve proveden výpočet této úlohy).

Další možné chyby se liší podle typu úlohy a vycházejí zejména z požadavků na syntaxi hledaných vzorů, které nebylo možné zkontrolovat ihned při zadávání v tom kterém dialogovém okně.

Příkladem může být nutná existenci alespoň jednoho literálu v sukcedentu v pravidlech procedury 4ft-Miner. Zadání úlohy tedy musí obsahovat alespoň jedno zadání literálu pro sukcedent. Bylo by možné pro každou novou úlohu automaticky jedno vytvořit a následně uživateli zakázat vymazání posledního zadání ze seznamu. Byl však zvolen přístup, že je na uživateli, které literály do zadání vloží. Při jejich editaci může nejprve všechny vymazat, a pak nové přidat. Teprve při kontrole zadání (nebo přímo spuštění výpočtu) je kontrolováno, že existuje alespoň jedno zadání literálu v sukcedentu.

Všechny specifické požadavky na zadání jsou uvedeny vždy v kapitole popisu modulu příslušné analytické procedury.

Varování

V sekci varování se setkáme zejména s upozorněním na nevhodně zadané typy a délky koeficientů u cedentů, které by vedly k velmi dlouhým dobám výpočtu – více viz Kontrola zadání cedentu.

Doporučení

Doporučení se týkají typů koeficientů nebo použitých atributů a jsou založeny na zkušenostech s použitím systému LISp-Miner.

Po prvním výpočtu úlohu je v sekci doporučení dále uváděn interval pro nastavení prahových hodnot jednotlivých kvantifikátorů. Zejména v případě, že první výpočet úloh nenalezl vůbec žádné vztahy, můžeme použít uváděnou horní mez pro nastavení takového prahu, abychom nalezli alespoň nějaký vztah.


Související témata:

Kontrola zadání cedentu
Záložka s detaily zadání úlohy
Výpočet úlohy

lmtask/validate.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 15:53 (upraveno mimo DokuWiki)