Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:start

Modelování a analytické procedury

Řešení úloh patří do fáze Modelování a prohlížení výsledků do fáze Vyhodnocení výsledků.

V explorační analýze rozumíme modelováním hledání různých typů vztahů v datech. Typ vztah je dán použitou analytickou procedurou. Vztahy se hledají v rámci analytických úloh, které sdružují zadání úlohy a nalezené výsledky. Při klasifikaci rozumíme modelováním vytvoření modelu na určité úrovni abstrakce, který data popisuje s přijatelnou přesností.

V současné době je v systému LISp-Miner k dispozici celkem devět analytických procedur implementovaných prostřednictvím modulů uvedených v tabulce níže.

Způsob zadávání úloh a prohlížení výsledků byl navržen jednotně. To by mělo uživateli usnadnit práci s další analytickou procedurou, pokud již zvládl rozhraní systému a má o ni dostatečné teoretické znalosti.

Zde jsou popsány základní záložky modulu LM Workspace pro obě zmíněné fáze DZD (viz Přehled analytických úloh, Detaily zadání úlohy, Prohlížení výsledků) a dále hlavní činnosti (Vytvoření a klonování úlohy a Výpočet úlohy). Ve všech analytických procedurách je možné zadávat množinu relevantních cedentů s bohatou syntaxí.

Přehled analytických procedur

Název procedury Ikona Zkrácený název Dvoupísmenná zkratka Vysvětlení
CF-Miner CF CF Podmíněná frekvenční analýza jednoho atributu
KL-Miner KL KL Podmíněná kontingenční analýza dvou atributů
4ft-Miner 4ft FT Rozšířená asociační pravidla s bohatou syntaxí
MCluster-Miner MCluster MC Podmíněná shluková analýza s variantami použití vysvětlujících atributů
ETree-Miner ETree ET Podmíněné rozhodovací a explorační stromy, rozhodovací pravidla
SDCF-Miner SDCF DC Porovnávání histogramů na podmnožinách záznamů
SDKL-Miner SDKL DK Porovnávání kontingenčních tabulek na podmnožinách záznamů
SD4ft-Miner SD4ft DF Porovnávání platnosti rozšířeného asociačního pravidla na podmnožinách záznamů
Ac4ft-Miner Ac4ft AF Rozšířená akční pravidla s bohatou syntaxí

Výše uvedené analytické procedury implementované v systému LISp-Miner je možné považovat za GUHA-procedury. Jednotlivým analytickým procedurám se blíže věnují samostatné stránky.

Analytická úloha

Analytická úloha se snaží nalézt odpověď na dříve formulovanou analytickou otázku. Na jednu analytickou otázku přitom může odpovídat více úloh – buď z důvodu zpřesňování analytické otázky, nebo kvůli široké obecné formulaci analytické otázky a nutnosti použití více různých technik DZD pro její zodpovězení.

Při analýze dat formulujeme obvykle více analytických otázek, a z toho vyplývá i velké množství řešených analytických úloh. Úlohy je proto vhodné rozřazovat do skupin.

Více viz: Analytická úloha

Přehled analytických úloh

Seznam všech vytvořených analytických úloh nalezneme na záložce Tasks Overview.

Úlohy jsou řazeny abecedně podle jejich názvu a zeleně jsou zvýrazněny úlohy vyřešené. Úlohy je možné rozdělovat do skupin a následně zobrazit pouze seznam úloh patřících do vybrané skupiny. Název skupiny úloh obvykle vychází z textu formulované analytické otázky. Do jedné skupiny pak patří všechny analytické úlohy, které hledají odpověď na tuto analytickou otázku.

Více viz: Přehled analytických úloh

Výpočet úlohy

Po zadání úlohy a případné kontrole zadání můžeme spusit výpočet. Doba výpočtu závisí na velikosti dat, ale zejména na složitosti zadání úlohy a použitých typech koeficientů.

Více viz: Výpočet úlohy

Prohlížení výsledků

Po skončení výpočtu úlohy je konečně možné začít prohlížet výsledky a pokoušet se o jejich interpretaci. Výsledky jsou k dispozice jak zvlášť pro každou analytickou úlohu, tak i agregované za všechny úlohy z metabáze.

Více viz: Výsledky jedné úlohy
Více viz: Souhrnné výsledky všech úloh

Analytická zpráva

Výsledkem analýzy dat by měla být zpráva, která popisuje vlastní data, postup analýzy a získané výsledky a zejména dává doporučení pro využití výsledků v praxi.

FIXME Osnova zprávy


Související témata:

Předzpracování dat
Interaktivní analýza
Souhrnné výsledky všech úloh

lmtask/start.txt · Poslední úprava: 2015/09/14 20:00 (upraveno mimo DokuWiki)