Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmbase:instalace

Instalace systému

Prvotní instalace

LISp-Miner nainstalujeme stažením souboru LISp-Miner.Core.zip (z domovské webové stránky v sekci Download) a rozbalením jeho obsahu do nově vytvořené složky na lokálním disku.

Poznámka: Na Windows 8 a 10 může být nutné označit spouštěné soubory systému (zejména LMWorkspace.exe) jako „důvěryhodné“ (ve Vlastnostech/Properties z kontextového menu souboru vyvolaném pravým tlačítkem myši).

Základní složka systému

Obvykle jde o složku s názvem LISp-Miner\, buď přímo v kořenové složce disku nebo ve složce Program Files\, resp. Program Files (x86)\. Doporučujeme instalovat systém spíš na lokální disk, než na disk síťový. V každém případě by na jednom počítači měla být vždy pouze jedna instalace systému LISp-Miner (zejména z důvodu snadné aktualizace).

Pozor! Základní složka systému by neměla být na síťovém disku, na vzdáleném úložišti typu Dropbox, OneDrive atp., ani na vyjímatelném USB-disku nebo USB-klíčence.

Podsložka pro analyzovaná data

Zároveň doporučujeme vytvořit jednu složku, která bude obsahovat soubory analyzovaných dat a s nimi propojené metabáze. Podle zvyklostí uživatele může být složka Analyza vytvořena buď jako podsložka základní složky systému LISp-Miner, nebo jako samostatná složka na datovém disku. V ní pak budeme vytvářet podsložky pro jednotlivá analyzovaná data a metabáze.

Pozor! Podsložka s daty by neměla být na cestě s omezeným přístupem jen pro administrátory. Je-li tedy základní složka systému LISp-Miner umístěna v systémové složce Program Files, resp. Program Files (x86), musí být složka s daty někde jinde. V opačném případě je třeba moduly systému LISp-Miner spouštět s administrátorskými oprávněními (Run as administrator).

Pozor! Složka s daty by v žádném případě neměla být na vzdáleném úložišti typu Dropbox, OneDrive atp., ani na vyjímatelném USB-disku nebo USB-klíčence. Nedoporučujeme ani uložení na síťový disk (kvůli omezení kapacity a zejména kvůli pomalé odezvě při větším zatížení sítě). Vždy je třeba také zajistit dostatek volného místa na disku.

Pozor! Při použití ovladače ODBC pro MS Access (soubory *.mdb a *.accdb) nesmí celková délka cesty k souboru překročit cca 115 znaků. Proto je lepší umístit systém LISp-Miner i analyzovaná data přímo do kořenové složky, resp. na cestu, která není příliš dlouhá.

Systémové nároky

Systémové nároky všech modulů systému LISp-Miner jsou minimální. Ke spuštění stačí libovolný počítač s nainstalovaným systémem MS Windows XP/Vista/7/8/10. Pro 64-bitovou verzi systému LISp-Miner je třeba 64-bitový operační systém.

Pro práci s databázemi formátu MS Access (*.MDB, *.ACCDB) jsou třeba ODBC ovladače. Ty jsou součástí Windows Vista a 7. Zároveň se nainstalují s MS Office. Na MS Windows 8 a 10, kde zároveň není nainstalován MS Office, je třeba ODBC ovladače pro Access doinstalovat ručně pomocí balíčku MS Access Database Engine 2010 Redistributable. Pozor! I na 64-bitových Windows je třeba instalovat 32-bitovou verzi MS Access Database Engine 2010 Redistributable.

Nároky na diskový prostor se zcela odvíjí od velikosti analyzovaných dat a prostor zabíraný vlastními moduly systému se pohybuje v jednotkách megabajtů. Stejně tak nároky na operační paměť jsou zcela závislé na množství analyzovaných dat a na složitosti generované úlohy.

Aktualizace systému

Číslo a datum vytvoření právě používané verze je možné zjistit v každém modulu v menu Help a v modulech LM Workspace a LM ReverseMiner i přímo z titulku okna aplikace.

Číslo nejnovější dostupné verze je uváděno na webových stránkách v sekci Download. Je-li při ručním spuštění modulu LM Workspace počítač připojen na internet, je jednou za den zjišťována existence novější verze. Existuje-li, je uživatel upozorněn a zároveň je i vypsán seznam změn, které byly provedeny. Aktualizovat verzi systému můžeme stiskem tlačítka Download and update, které spustí modul LM Updater.

Při prvním otevření metabáze v nové verzi může dojít k automatické transformaci její struktury. Po transformaci bude metabáze obsahovat všechny struktury nutné pro práci nejnovější verze systému, aniž by uživatel přišel o dříve zadaná metadata (předzpracování, zadání úloh atd.). Při práci doporučujeme používat vždy aktuální verzi systému. V případě používání starší verze se může stát, že nebude možné otevřít soubor s metabází. Na tuto skutečnost bude uživatel upozorněn.

Modul LM Updater

Modul zajišťuje stažení aktuální verze systému LISp-Miner. Volitelně je možné stáhnout i dodatečné moduly (LM ReverseMiner nebo LM Exec) zaškrtnutím příslušné volby. Během stahování a aktualizace verze nesmí být spuštěny žádné další moduly systému.

Při zaškrtnutí volby Create shortcut on desktop se na ploše operačního systému vytvoří odkaz na soubor s modulem LMWorkspace.

Modul LM Updater můžeme spustit i ručně. Nalezneme jej v hlavní složce systému LISp-Miner pod názvem LMUpdater.exe.

Zálohování

Analyzovaná data nejsou systémem LISp-Miner nijak měněna. Stačí mít tedy zazálohovanou jejich zdrojovou verzi, případně zazálohovaná data naimportovaná do databáze.

Veškeré změny provedené uživatelem jsou okamžitě ukládány do metabáze, takže by nemělo dojít k jejich ztrátě (např. v důsledku výpadku elektrického proudu). Zároveň však nelze vyloučit, že v takovém případě dojde k poškození formátu databázového souboru, a proto je velmi žádoucí dělat si pravidelně zálohy metabáze.

Při ukončení modulu jsou do metabáze ukládány i některé pomocné hodnoty (např. identifikátor aktuálně vybrané úlohy, takže při opětovném spuštění modulu se opět vybere stejná úloha a je možné ihned pokračovat v práci).

Do Registry systému MS Windows jsou ukládány pozice aplikačních oken, pozice dělící příčky mezi stromem a záložkou v modulu LM Workspace a uživatelská nastavení. Chce-li uživatel zálohovat i toto, je třeba uložit klíč HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/LISp-Miner a všechny jeho podskupiny.

Odinstalování systému

Systém LISp-Miner odinstalujeme prostým smazáním základní složky systému. Případně lze smazat i klíč HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/LISp-Miner v Registry a vytvořené ODBC datové zdroje.

lmbase/instalace.txt · Poslední úprava: 2018/04/02 21:45 (upraveno mimo DokuWiki)