Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:settings:ftliteral

Zadání množiny relevantních literálů

Na záložce Task Settings vidíme zadání pro jednotlivé literály jako odsazené řádky patřící vždy do některého dílčího cedentu a obsahující název použitého atributu; zadaný typ koeficientu (plus jeho povolenou délku); a konečně hodnotu dalších dvou parametrů – vytčenosti a gace.

Dialogové okno pro zadání literálu

Ke změně parametrů zadání literalů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme buď z dialogového okna pro zadání dílčího cedentu výběrem položky ze seznamu zadání literálů, nebo přímo na záložce Task Settings dvojitým kliknutím myší na zadání literálu v seznamu zadání příslušného cedentu, či pomocí kontextového menu.

Parametry zadání literálu

Základním parametrem zadání literálu je vybraný atribut. Následují dva méně důležité parametry – typ vytčenosti literálu a typ gace. Nejdůležitějším parametrem je typ koeficientu.

Pomocí tlačítka Categories frequency si můžeme pro informaci zobrazit histogram četností kategorií v literálu použitého atributu.

Typ koeficientu

Nejdůležitějším parametrem zadání literálu je kromě použitého atributu zadání typu generovaných koeficientů.

Vybereme-li typ koeficientu jedna kategorie (angl. one category), musíme z rozbalovací nabídky některou kategorii vybrat.

Pozor: Má-li aktuálně použitý atribut více než 10 tisíc kategorií, zůstane rozbalovací nabídka s kategoriemi prázdná. Chceme-li přesto použít koeficient typu jedna kategorie, musíme vytvořit nový atribut, ve kterém ručně přidáme pouze ty kategorie, které pak budeme chtít vybírat v rozbalovací nabídce tomto dialogovém okně.

Minimální a maximální délka koeficientu

Druhým nejdůležitějším parametrem je pak povolená minimální a maximální délka koeficientu. Nastavuje se u všech typů koeficientů, kromě koeficientu typu jedna kategorie. Zejména u koeficientu typu podmnožina je třeba mít na paměti možný velký počet variant a vhodně omezit maximální délku.

Vytčenost

Volbou Literal type určujeme tzv. vytčenost literálu – zda jde o literál základní, jehož přítomnost ve vygenerovaném dílčím cedentu stačí k tomu, aby byl zajímavý, nebo jde o literál doplňkový, který nemůže být ve vygenerovaném dílčím cedentů samotný.

Generovány jsou a ve výsledcích se mohou objevit pouze takové dílčí cedenty, které obsahují alespoň jeden základní literál. Pomocí této volby tak můžeme dále zjemňovat podobu generových cedentů. Na obrázku v zadání dílčího cedentu Pobyt vidíme, že literál s atributem PTypPobytu je označen jako basic a literály s atributem POsob a PTurnus jako remaining. Přestože je zároveň povoleno rozpětí délky dílčího cedentu 1–2, tak se ve výsledcích nikdy nemůže objevit pouze samotný literál s atributem POsob nebo PTurnus, protože by nebyla splněna podmínka, že alespoň jeden z literálů musí být typu basic. Generovány proto budou varianty buď pouze s atributem PTypPobytu (délka 1), nebo s atributem PTypPobytu a jedním dalším atributem (délka 2). Všechny tři atributy také nebudou nikdy vygenerovány, protože by se překročila maximální délka 2.

Gace

Volbou Gace type určujeme, zda chceme generovat pouze pozitivní literály (bez negace), pouze literály s negací, nebo chceme postupně generovat obě varianty.

Typ gace Generované literály
Positive HStat(Slovensko)
Negative ¬HStat(Slovensko)
Both HStat(Slovensko), ¬HStat(Slovensko)

Nezobrazování koeficientu v interpretaci

Zejména u booleovských atributů s kategoriemi ano × ne a nastaveným typem koeficientu na jedna kategorie může být někdy zbytečné ve výsledcích hodnotu koeficientu vůbec zobrazovat, např. pro binární atributy PTurnus a PSleva_b. Při zaškrtnutí volby Hide coefficient value in literals se tak místo celého zápisu pravidla:

  • PTurnus(ano)0.9, 100 PSleva(ano)

zobrazí zkrácený, který je i lépe čitelný:

  • PTurnus0.9, 100 PSleva

Přidání nového zadání literálu

Nové zadání literálu přidáme z dialogového okna pro zadání dílčího cedentu pomocí tlačítka Add, nebo přímo na záložce Task Settings pomocí kontextového menu vyvolaného na řádku dílčího cedentu.

Objeví se dialogové okno pro výběr atributu. Můžeme vybrat jeden atribut, nebo i více atributů najednou. Následně se objeví dialogové okno pro zadání literálu, ve kterém nastavíme parametry. Tím je zadání literálu přidáno.

Pokud jsme při výběr atributu vybrali najednou atributů více, jsou přidána zadána pro každý z nich a u všech je použito stejné nastavení parametrů zadání literálu.

Hromadné změny zadání literálů

V dílčím cedentu může být celá řada zadání literalů založených nad podobnými atributy – jako jsou například atributy ze skupiny Hodnocení. Potom může být potřeba změnit rychle všechna zadání literálů. K tomu použijeme dialogové okno pro zadání parametrů dílčího cedentu a tlačítko Literal nebo Coefficient.

Nejprve označíme v seznamu všechna zadání literálů, jejichž parametry chceme měnit (označovat můžeme i nesouvislou řadu položek). Následně můžeme stisknout buď tlačítko Literal pro jednotnou změnu všech parametrů označených literálů, nebo tlačítko Coefficient pro změnu pouze parametrů týkajících se typu koeficientu a jeho délky. V obou případech se po stisku tlačítka OK změní hodnoty parametrů u všech označených zadání literálů. Tlačítko Coefficient použijeme v případě, že chceme ponechat (různá) nastavení parametrů typ literálu a/nebo typu gace.


Související témata:

Zadání typu koeficientu
Zadání dílčího cedentu
Zadání cedentu
Zadání množiny relevantních cedentů
Zadání úlohy
Kontrola zadání úlohy

lmtask/settings/ftliteral.txt · Poslední úprava: 2015/08/28 21:45 (upraveno mimo DokuWiki)