Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:attribute

Kategoriální atribut

Na záložce detailu vícekategoriálního atributu jsou v horní části základní parametry atributu. Pod nimi se nachází rámeček se základními údaji o databázovém sloupci, nad kterým je atribut založen. Největší plochu zabírá seznam nadefinovaných kategorií, včetně případné definice X-kategorie.

Ve spodní části záložky jsou pak tlačítka pro vyvolání různých operací nad atributem. Tlačítkem Fr. analysis vyvoláme frekvenční analýzu kategorií atributu, tlačítkem Show CF pak interaktivní kontingenční analýzu jednoho atributu. Tlačítkem Show col. vyvoláme záložku s detailem databázového sloupce, nad kterým je atribut založen. Tlačítko Dichotomize umožní hromadné vytvoření dichotomických (binárních) atributů, každý pouze se dvěma kategoriemi. Tlačítkem Clone vytvoříme přesnou kopii stávajícího atributu.

Základní údaje o atributu

Nejdůležitějším údajem je název atributu, který musí být jednoznačný v rámci jedné matice dat. Základní údaje můžeme změnit tlačítkem Edit v pravém horním rohu záložky.

Více viz: Základní údaje o atributu

Kategorie

V rámečku Categories zabírá největší místo seznam vytvořených kategorií. Vedle názvu kategorie je i vypočtený počet záznamů, které do ní patří.

Poznámka: Je-li v seznamu kategorií místo frekvence znak otazníku, můžeme hodnoty nechat vypočítat pomocí tlačítka Calc. freq. V opačném případě se vypočítají automaticky v okamžiku, kdy budou potřeba (např. po vyvolání interaktivní kontingenční analýzy jednoho atributu).

Kategorie se vytváří buď automaticky, nebo ručně. K dispozici jsou i funkce pro hromadnou editaci kategorií.

Více viz: Kategorie
Více viz: Automatické vytvoření kategorií
Více viz: Ruční editace kategorií

X-kategorie

Kromě kategorií v seznamu může být vytvořena i jedna speciální kategorie nazývaná X-kategorie sdružující chybějící hodnoty.

Přiřazení atributu do jedné nebo více skupin

Každý atribut musí patřit alespoň do jedné skupiny atributů. Pokud uživatel žádné skupiny nevytvořil, bude atribut patřit do základní skupiny Root attribute group, která je automaticky vytvořena v každé metabázi.

Z praxe dále vyplynulo, že je v některých případech vhodné, aby jeden atribut mohl patřit do více skupin najednou. Příslušnost atributu do jedné nebo více skupin nastavíme pomocí tlačítka Groups. Rozlišuje se primární (rodičovská) skupina a případně i příslušnost do dalších skupin. Rodičovská skupina se zadává výběrem z rozbalovací nabídky. Příslušnost atributu i do dalších skupin nastavíme přesunem názvu skupiny z levého seznamu do pravého.

Pro hromadné přidávání více atributů do jedné skupiny je lepší použít tlačítko Quick Assign na záložce Attributes.


Související témata:

Vytvoření nového atributu
Klonování atributu
Vhodné pojmenování atributu
Strom skupin a do nich patřících atributů

Praktická ukázka: Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií

lmprepro/attribute.txt · Poslední úprava: 2017/03/04 19:52 (upraveno mimo DokuWiki)