Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:attributes

Strom skupin a do nich patřící atributy

Základní přehled nadefinovaných vícekategoriálních atributů nalezneme na záložce Attributes. Záložka se objeví automaticky v každé nově vytvořené metabázi. Protože jde o základní záložku, nelze ji zavřít. Je-li otevřeno mnoho záložek, přepneme se na záložku s atributy buď pomocí klávesové zkratky Ctrl+Num2, nebo kliknutím pravým tlačítkem na položku Attributes ve větvi B. Data Preprocessing ve stromu otevřených záložek, nebo z menu Preprocessing.

Vybraná datová matice

Záložka zobrazuje atributy podle skupin, do kterých jsou přiřazeny. Zobrazeny jsou však pouze atributy z datové matice, jejíž název vidíme v horní části záložky. Aktuální matici lze změnit pomocí tlačítka Matrix.

Seznam atributů

Skupiny atributů mohou tvořit víceúrovňový strom, který je zobrazen po levé straně záložky. Vpravo je pak seznam všech atributů, které patří do aktuálně vybrané skupiny. Pro aktuálně vybranou skupinu vidíme seznam vytvořených atributů. V seznamu je pro každý atribut uveden sloupec datové matice, nad kterým je atribut založen; počet nadefinovaných kategorií; zda je nadefinována i X-kategorie; a konečně i názvy několika kategorií pro ukázku.

Tlačítka

Tlačítka ve spodní části záložky pod seznamem tabulky slouží pro:

Přestože je k dispozici i tlačítko Del attribute pro odstranění atribut, není mazání jednou nadefinovaných atributů doporučováno. Je zbytečné přicházet o práci a čas strávený jeho vytvořením, jde o záznam postupu analýzy a konečně nevíme, jestli se k takto nadefinovanému atributu třeba nebudeme chtít vrátit. V případě, že byl atribut už použit například v zadání některé úlohy, není jeho odstranění možné.

Skupiny atributů

Vhodné rozdělení atributů do skupin je jedním z typů doménových znalostí. Používá se zejména pro systematické vytváření analytických otázek, kdy proti sobě stavíme atributy (např. jako předpoklad a závěr) postupně ze všech skupin. Dobře rozmyšlené rozdělení atributů do skupin výrazně pomůže k dosažení zajímavých výsledků analýzy, zejména při formulaci analytických otázek.

Atribut musí vždy patřit alespoň do jedné skupiny. Jako jeden z požadavků praxe však vyplynulo, že jeden atribut může najednou patřit do více skupin.

Přidávání a mazání skupiny

Než začneme vytvářet jednotlivé atributy, měli bychom vytvořit strom skupin. V nově vytvořené metabázi je automaticky připravena základní skupina Root attribute group, kterou není možné smazat. Novou skupinu přidáme tlačítkem Add group s tím, že skupina se vloží jako dceřiná podskupina do právě nastavené skupiny. Tak můžeme vytvořit i víceúrovňový strom skupin. Název aktuálně vybrané skupiny můžeme opravit tlačítkem Group detail. Není-li ve skupině žádný atribut, můžeme ji vymazat tlačítkem Del group.

Rychlé přiřazení atributů do skupiny

Pro rychlé přiřazení většího množství atributů do právě nastavené skupiny použijeme dialogové okno vyvolané stiskem tlačítka Quick Assign.

V levém seznamu se objeví všechny doposud vytvořené atributy. Pomocí tlačítek se šipkami (nebo kurzorovými klávesami) přesuneme do pravého seznamu ty atributy, které mají patřit do právě vybrané skupiny. Hromadné přidávání atributů do skupiny se hodí zejména v případě, že jsme na počátku opomněli vytvořit skupiny atributů a všechny atributy umístili do základní skupiny Root attribute group.

Přestože existuje možnost atributy jeden po druhém přemístit/přidat do jiné skupiny pomocí tlačítka Groups, je rychlejší přesunout všechny najednou pomocí funkce Quick Assign. Implementace navíc počítá s možností současné příslušnosti atributu do více skupin. V levém seznamu se objevují úplně všechny atributy, bez ohledu na to, jestli už byly do některé skupiny přiřazeny. Přesunem do pravého seznamu zůstává atribut i nadále přítomen ve všech dalších skupinách, do kterých byl dříve přiřazen. Stejně tak se případná příslušnost do dalších skupin nijak nemění, když atribut přesuneme z pravého seznamu zpět do levého. Výjimku tvoří pouze případ, že atribut byl původně přiřazen pouze v Root attribute group. V tom případě je přesunem do pravého seznamu atribut ze základní skupiny vyjmut. Když naopak přesuneme z pravého seznamu do levého atribut, který by tímto přestal patřit do jakékoliv skupiny, je automaticky vložen zpět do Root attribute group. Tím je dodržen požadavek, že atribut vždy patří alespoň do jedné skupiny.


Související témata:

Atribut a jeho kategorie

Praktická ukázka: Demo Hotel: Vytvoření skupin atributů

lmprepro/attributes.txt · Poslední úprava: 2015/09/20 12:07 (upraveno mimo DokuWiki)