Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:start

MCluster-Miner

Analytická procedura MCluster-Miner je nástroj pro shlukovou analýzu ve smyslu GUHA-procedury MCluster-Miner.

Implementace v systému LISp-Miner byla provedena v souladu s konvencemi pro implementaci analytických procedur.

GUHA-procedura MCluster-Miner

Analytická procedura MCluster-Miner vychází jak z obecného postupu shlukové analýzy, tak z principu metody GUHA. Výsledkem proto není jediná možná varianta shlukování, ale všechny varianty, které vyhovují zadání.

Reprezentace kategorií při shlukování

LISp-Miner je založen na práci s diskrétními hodnotami (kategoriemi). Při shlukování se tak nejprve jednotlivým kategoriím (interně) přiřadí číslo od 0 do 1. Hodnota 0 představuje první kategorii, hodnota 1 kategorii poslední. Následně je tak možné počítat podobnosti mezi záznamy i středy shluku (v algoritmu k-Means).

U kardinálních atributů je vhodné při diskretizaci vytvořit dostatečné množství intervalů, aby členění bylo dostatečně jemné. V praxi obvykle postačuje rozdělení na 20 ekvidistantních intervalů.

Více viz: GUHA-procedura MCluster-Miner

Modul MCluster-Miner

Modul MCluster-Miner je označení pro soubor funkcí a uživatelského rozhraní systému LISp-Miner sloužících pro zadávání úloh pro GUHA-proceduru MCluster-Miner. Označení vychází z původní koncepce, kdy tento soubor funkcí a uživatelského rozhraní byl skutečně vyčleněn jako samostatná aplikace. Přestože následně došlo k integraci všech modulů implementujících GUHA-procedury do modulu LM Workspace, používáme výraz modul pro odlišení implementace od teoretického návrhu stejnojmenné GUHA-procedury (v tomto případě modul MCluster-Miner × GUHA-procedura MCluster-Miner).

Základy zadávání úloh a prohlížení výsledků jsou shodné jako u ostatních analytických procedur.

Vytvoření úlohy

Novou úlohu pro MCluster-Miner vytvoříme podle obecného postupu, při kterém vybereme odpovídající typ úlohy v dialogovém okně s ikonami. Pamatujme také na vhodné pojmenování úlohy. Jsou-li již některé úlohy pro tuto proceduru vytvořeny, je vhodné zvážit klonování a následnou úpravu zkopírovaného zadání.

V obou případech se následně otevře záložka s detaily zadání úlohy. Ta je již uzpůsobena potřebám analytické procedury MCluster-Miner a liší se proto od záložek s detaily zadání jiných typů úloh.

Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro MCluster-Miner

Kontrola zadání úlohy

Před vlastním výpočtem je spuštěna kontrola zadání. Výpočet úlohy neproběhne, pokud jsou v zadání úlohy nějaké chyby. První z nalezených chyb se zobrazí v rámečku s informacemi o výpočtu.

Více viz: Kontrola zadání úlohy pro MCluster-Miner

Výpočet úlohy

Po zadání úlohy a případné kontrola zadání můžeme spusit výpočet.

Více viz: Výpočet úlohy pro MCluster-Miner

Prohlížení výsledků

Po skončení výpočtu úlohy je možné začít prohlížet výsledky a pokoušet se o jejich interpretaci.

Více viz: Prohlížení výsledků úlohy pro MCluster-Miner

Tipy a doporučení

Postupně jsou shromažďovány tipů a doporučení pro práci s modulem MCluster-Miner. Ty mohou pomoci zejména při seznamování s modulem a shlukovou analýzou obecně.

Více viz: Tipy a doporučení pro MCluster-Miner

Praktická ukázka

Pro snazší pochopení práce s modulem byl vytvořen ucelený příklad na shlukovou analýzu využívající možnosti modulu MCluster-Miner.

Praktická ukázka: Demo Hotel: Shluková analýza dílčích hodnocení dotazníkového šetření


Související témata:

Modelování a analytické procedury

mmc/start.txt · Poslední úprava: 2016/11/29 16:37 (upraveno mimo DokuWiki)