Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:validate

Kontrola zadání úlohy pro MCluster-Miner

Kontrolu zadání úlohy vyvoláme tlačítkem Validate a nejprve se provedou obecné kontroly nezávislé na typu úlohy. Je-li součástí zadání úlohy i generování variant podmínek, musí jejich zadání splňovat požadavky na zadání cedentu.

Kromě toho se provádí kontroly specifické pro MCluster-Miner.

Chyby

Nutné požadavky, které musí být splněny před spuštěním výpočtu a které se objevují v sekci „chyby“ validačního protokolu, jsou:

 • Musí být zadány alespoň dva atributy pro shlukování.
 • Počet atributů v každé dílčí skupině musí být větší nebo roven zadané minimální délce dílčí skupiny.
 • Celkový minimální počet atributů musí být alespoň 2 (vypočten jako součet minimálních délek všech dílčích skupin atributů).
 • V seznamu atributů pro shlukování není žádný atribut vložen dvakrát (ani v různých dílčích skupinách).
 • Váha atributu pro shlukování nesmí být záporné číslo.
 • Požadovaný počet shluků musí být alespoň 2.
 • Požadovaný maximální počet shluků musí být vyšší nebo roven počtu objektů.
 • Počet objektů v analyzované matici dat musí být vyšší než požadovaný maximální počet shluků.
 • Zadaný minimální počet objektů pro shlukování (parametr \prvekui{Minimal number of clustered objects} musí být vyšší než požadovaný maximální počet shluků.
 • Je-li zadán atribut s expertním rozdělením objektů do tříd, musí mít tento atribut alespoň dvě kategorie.

Varování

Upozornění na možné problémy, které však nebrání ve spuštění výpočtu, jsou:

 • Silná korelace ve smyslu Kendallova koeficientu τb (Tau-b) v absolutní hodnotě větší nebo rovno 0,7 mezi libovolnými dvěma atributy v seznamu atributů (i z různých dílčích skupin atributů).

Doporučení

V současné době nejsou v proceduře MCluster-Miner implementována žádná doporučení nad rámec obecných, společných pro všechny typy úloh.


Související témata:

Kontrola zadání cedentu
Záložka s detaily zadání úlohy
Výpočet úlohy

mmc/validate.txt · Poslední úprava: 2015/08/15 15:08 (upraveno mimo DokuWiki)