Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:results

Prohlížení výsledků úlohy pro MCluster-Miner

Záložka s výsledky úlohy se zobrazí automaticky po úspěšném dokončení výpočtu úlohy. Hlavní část záložky zabírá seznam nalezených variant shlukování. Rozvržení informací a ovládacích prvků na záložce je obdobné jako u ostatních typů úloh. Totéž platí pro práci se skupinami hypotéz.

Seznam variant shlukování

V seznamu jsou uvedeny nalezené výsledky shlukování. To znamená, že jeden řádek reprezentuje jednu možnou variantu shlukování pro danou kombinaci atributů, konkrétní počet shluků a případně i podmnožinu řádků datové matice určenou vygenerovanou podmínkou.

Tlačítko Detail vyvolá záložku s detaily právě nastavené varianty shlukování. Filtrování variant shlukování zatím nebylo implementováno. Funkčnost ostatních tlačítek je stejná bez ohledu na typ úlohy.

Řazení variant shlukování

Varianty shlukování v seznamu je možné řadit podle tří kritérií – podle některé z metrik (nejčastěji kvalita shlukování ve smyslu poměru součtu vnitroshlukových a mezishlukových vzdáleností), podle atributů použitých v této variantě shlukování (lexikograficky a podle jejich počtu) a případně podle tvaru podmínky vygenerované pro tuto variantu.

Je-li hodnota stejná, je jako sekundární kritérium použito třídění podle atributů použitých pro shlukování a jako lexikografické pořadí je bráno pořadí atributu v seznamu atributů v zadání úlohy. Je-li i to shodné, použije se lexikografické třídění cedentů tvořících podmínku.

Tlačítkem Sorting můžeme kritéria měnit, včetně pořadí, ve kterém jsou aplikována.

Detail varianty shlukování

Stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu se objeví záložka s detailem varianty shlukování.

Více viz: Záložka s detailem varianty shlukování

Přidání odvozeného sloupce nad variantou shlukování

Nad každou nalezenou variantou shlukování ve výsledcích úlohy lze vytvořit odvozený sloupec.

V případě procedury MCluster-Miner bude vytvořený sloupec obsahovat pro každý záznam v databázové tabulce index shluku, do kterého byl záznam přiřazen v této variantě shlukování. Odvozený sloupec tak můžeme chápat jako klasifikátor záznamů v analyzovaných datech na základě shlukové analýzy. Je-li součástí varianty shlukování i podmínka, bude pro záznamy analyzovaných dat, které tuto podmínku nesplňují, v odvozeném sloupci hodnota NULL.


Související témata:

Zadání úlohy
Výpočet úlohy
MCluster-Miner

mmc/results.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 20:36 (upraveno mimo DokuWiki)