Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:settings:ftcedent

Zadání cedentu

Zadáním cedentu je vrcholem hierarchie zadání cedentuzadání dílčího cedentuzadání literálu, které dohromady definuje množinu relevantních cedentů, které se mají generovat.

Seznam na záložce Task Settings

Základní přehled zadání množiny relevantních cedentů je na záložce Task Settings. Počet zadávaných cedentů závisí na tvaru hledaných vztahů.

Na obrázku vidíme ukázku zadání relevantní množiny antecedentů a sukcedentů v úloze pro 4ft-Miner, jak se objeví na základní záložce Task Settings. Konkrétně v této úloze se snažíme nalézt vztah mezi vybranými atributy ze skupin Host, Host/Bydliště, Pobyt a Meteo na straně jedné a výskytem alespoň jednoho velmi špatného dílčího hodnocení (pouze jedna hvězdička) ze skupiny Dotazník na straně druhé.

Pro každé zadání cedentu je uveden seznam do něj patřících zadání dílčích cedentů a do nich patřících zadání literálů. Na řádku dílčího cedentu je kód pro použitou logickou spojku mezi literály a požadovaná minimální a maximální délka. Na řádku literálu je název použitého atributu, typ koeficientu a jeho minimální a maximální délka. Na stejném řádku vpravo je pak informace o vytčenosti a gaci.

Nad seznamem je umístěné tlačítko s názvem odpovídajícím danému typu cedentu – v našem případě ANTECEDENT a SUCCEDENT. Stiskem tlačítka vyvoláme dialogové okno pro úpravu zadání cedentu.

Informace o minimální a maximální délce

Pod seznamem je pak informace o délkách automaticky generovaných cedentů vyplývajících z aktuální podoby zadání. Délka je uváděna ve formátu minimální–maximální a navíc dvojmo – v uživatelem zadané podobě a po zohlednění podoby zadání.

Na obrázku výše vidíme vlevo dole v zadání antecedentu, že jeho zadaná minimální délka je 0 až 5, ale ve skutečnosti (z důvodu omezení délek jednotlivých dílčích cedentů) budou generovány cedenty délky 3 až 5. Jak si totiž ukážeme u zadávání dílčích cedentů, tak rozpětí uváděná v seznamu na obrázku u každého z nich jsou jejich zadané minimální a maximální délky. Vidíme, že minimální délka je u prvního dílčího cedentu nastavena na hodnotu 0 (vygenerovaný cedent nemusí mít žádný literál ze skupiny Host), ale u dalších tří dílčích cedentů je minimální délka nastavena na hodnotu 1 (ve vygenerovaném cedentu musí být vždy alespoň jeden literál ze skupiny Host/Bydliště, Pobyt a Meteo).

Z toho vyplývá, že minimální délka celého cedentu nemůže být ve skutečnosti menší než 3. Zároveň vidíme, že jsou nastaveny i maximální délky dílčích cedentů na hodnoty postupně 5, 1, 2 a 1. Z toho vyplývá, že maximální délka celého cedentu nemůže být delší než 9. V prvním dílčím cedentu však jsou poze dvě zadání literálů, a proto nemůže být delší než 2. Maximální délka cedentu vyplývajících z maximálních délek dílčích cedentů tak je 6 (2+1+2+1).

Maximální délka celého cedentu je navíc omezena na 5. Generovány tak budou pouze cedenty délky 3 až 5, jak je uvedeno ve složených závorkách. Kdybychom maximální možnou délku celého cedentu omezili například na 4, bude řádek pod seznamem bude vypadat 0 – 4 {3 – 4}.

Na obrázku vpravo je pro sukcedent nastavena jak minimální, tak maximální délka na hodnotu 4. Zároveň si všimněme kódu Dis, který informuje o použití disjunkce.

Kontextové menu

Buď pravým tlačítkem myši, nebo systémovou klávesou pro kontextové menu vyvoláme kontextové menu pro právě nastavenou položku v seznamu zadání množiny relevantních cedentů.

Je-li právě vybraná položka dílčím cedentem, je v nabídce možnost přidání dalšího dílčího cedentu, přidání dalšího literálu do tohoto dílčího cedent a možnost vymazání dílčího cedentu.

Je-li právě vybraná položka literálem, je v nabídce možnost zobrazení záložky s detailem atributu a možnost vymazání literálu.

Dialogové okno pro zadání cedentu

Pro změnu parametrů zadání cedentů a pro editaci do něj patřících zadání dílčích cedentů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka nad seznamem cedentů na záložce Task Settings.

Parametry zadání cedentu

Základní parametry zadání cedentu vidíme v rámečku v horní části dialogového okna. Změnit je můžeme pomocí tlačítka Edit.

Minimální a maximální délka

Minimální a maximální délkou nastavujeme povolené rozpětí délek celého cedentu. Toto omezení platí navíc nad zadané minimální a maximální délky dílčích cedentů. Generované cedenty budou mít vždy minimální požadovanou délky a nikdy nepřekročí maximální požadovanou délku.

Není-li v zadání dílčího cedentu dostatek literálů pro dosažení minimální délky celého cedentu, skončí kontrola zadání úlohy chybou a výpočet úlohy nebude spuštěn.

Seznam zadání dílčích cedentů

Hlavní část dialogového okna zabírá seznam do něj patřících zadání dílčích cedentů a tlačítka pro jeho úpravy. Výběrem položky v seznamu otevřeme dialogové okno pro úpravu zadání dílčího cedentu.

Pomocí tlačítka Add přidáme nové zadání dílčího cedentu, tlačítkem Del právě vybrané zadání odstraníme. Vybrat a odstranit lze i více zadání dílčích cedentů najednou.

Pomocí tlačítek Up a Down měníme jejich pořadí. To má vliv jak na pořadí generování relevantních cedentů při výpočtu úlohy, ale zejména pro lexikografické řazení nalezených vztahů ve výsledcích úlohy.

Tlačítkem Copy se všechna právě označená zadání dílčích cedentů zkopírují do interní schránky modulu LM Workspace. Pomocí tlačítka Paste je následně můžeme vložit do zadání (obvykle jiného) cedentu. Tím si můžeme výrazně ušetřit práci, pokud chceme v některé úloze zadat množinu relevantních cedentů, která je podobná zadání z jiné úlohy. Místo tlačítek Copy a Paste můžeme použít tlačítko Import. Po jeho stisknutí se objeví seznam všech již dříve vytvořených zadání dílčích cedentů ze všech již dříve vytvořených úloh. Z něj si můžeme vybrat jednu nebo i více položek a vložit je do seznamu v aktuálně editovaném zadání cedentu.


Související témata:

Zadání dílčího cedentu
Zadání množiny relevantních cedentů
Zadání úlohy
Kontrola zadání úlohy

lmtask/settings/ftcedent.txt · Poslední úprava: 2015/08/15 16:14 (upraveno mimo DokuWiki)