Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:hypothesis

Detail KL-vztahu

Záložka obsahuje detailní popis nalezeného KL-vztahu. Vyvoláme ji stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu variant shlukování na záložce s výsledky úlohy pro KL-Miner.

V záhlaví záložky jsou názvy atributů, jejichž kategorie jsou v řádcích a sloupcích kontingenční tabulky, a dále zjednodušený popis atributů definujících podmnožinu záznamů.

Dále je možné přepínat mezi třemi dílčími záložkami – TEXT (textový popis vztahu, včetně různých charakteristik), DATA (náhled na datovou matici s atributy vystupujícími v tomto vztahu) a záložka FREQUENCIES (grafické znázornění četností kategorií).

Dílčí záložka TEXT

Dílčí záložka obsahuje seznam atributů použitých v tomto vztahu. Následuje tabulka s různými mírami zajímavosti vypočtenými z kontingenční tabulky, dále samotné hodnoty z kontingenční tabulky (absolutně i v relativním vyjádření) a konečně souhrnné údaje pro řádky a sloupce.

Dílčí záložka DATA

Dílčí záložka DATA zobrazuje odpovídající kategorie řádkového a sloupcového atributu pro každý řádek analyzované datové matici.

Dílčí záložka FREQUENCIES

Poslední dílčí záložka FREQUENCIES zobrazuje kontingenční tabulku s četnostmi dvojic kategorií. Vidíme jak barevnou tabulku s odstínem červené od tmavého po světlý směrem k rostoucí četnosti, tak i trojrozměrný graf.

Pomocí volby Value můžeme způsob zobrazení četností změnit na relativní – buď k součtu četností (volba Rel sum), nebo ke s maximální četností (volba Rel max). Speciální volby Rel row a Rel col zobrazí relativní četnosti vzhledem k součtu četnosti v daném řádku nebo sloupci.


Související témata:

Prohlížení výsledků úlohy pro KL-Miner
KL-Miner

mkl/hypothesis.txt · Poslední úprava: 2015/09/15 21:45 (upraveno mimo DokuWiki)