Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:table

Databázová tabulka

Záložku s detailními informacemi o databázové tabulce otevřeme ze záložky Tables buď dvojitým kliknutím na název tabulky v seznamu, nebo pomocí tlačítka Show Columns.

Na záložce vidíme kromě názvu tabulky i počet záznamů a zda je použita lokální cache. Její nastavení může výrazně zrychlit práci s tabulkou, zejména při načítání dat ze sítě.

Základní parametry tabulky

Nastavení základní parametrů databázové tabulky vyvoláme pomocí tlačítka Edit.

Hlavním parametrem každé databázové tabulky je její název, který musí být v rámci jedné databáze (jednoho schématu) unikátní a zároveň musí odpovídat požadavkům standardu SQL. U databázových tabulek načtených z databáze nemůžeme název měnit. U vytvořených databázových pohledů je nutné nastavit název vlastní, opět je však třeba dodržet jeho unikátnost a požadavky SQL.

Zkrácený název se používá jako prefix pro jednoznačnou identifikaci sloupců v databázovém pohledu (ve spojovaných tabulkách mohly být dva sloupce stejného jména).

Zrychlit práci s databázovými tabulkami, ale zejména s dynamicky vytvářenými databázovými pohledy pomůže zaškrtnutí volby Cache preprocessed data onto local disk.

Seznam sloupců

V seznamu jsou uvedeny všechny databázové sloupce v tabulce. Pro každý sloupec je uveden jeho typ (základní nebo odvozený); jeho datový typ; zda je skutečně v databázi přítomný a můžeme ho použít; zda už byl použit; a konečně výraz, který se používá v SQL příkazech pro získání hodnot ze sloupce.

Zobrazit detailní informace pro aktuálně vybraný sloupec můžeme pomocí tlačítka Show Column. Tlačítkem Show Data otevřeme záložku s daty obsaženými v tabulce. Tlačítka Add expr., Add query a Add geo slouží pro přidání tzv. odvozených sloupců (angl. derived column). Pomocí tlačítka Add multicol. je možné přidat speciální typ vícenásobného sloupce obcházející externí omezení na maximální počet sloupců v databázových tabulkách.

Tlačítkem Delete je možné odstranit vytvořené odvozené nebo sloučené sloupce (pokud nebyly už někde použity).

Sloupce typu datum a čas

V relačních databázích se hodnoty datum a čas ukládají do sloupců jednoho typu Datum/Čas (angl. Date/Time). Sloupce pak mohou obsahovat buď jen hodnoty datumů, nebo jen hodnoty hodin v rámci dne, nebo oboje. Datový typ Datum/Čas je tak složený typ obsahující dílčí hodnoty Rok, Měsíc, Den, Hodina, Minuta a Sekunda. Přístup k jednotlivým dílčím hodnotám se může lišit podle použitého databázového prostředí a různě pojmenované jsou i funkce pro další práci s datumem a časem.

Pro usnadnění práce s těmito hodnotami v systému LISp-Miner se pro každý sloupec typu Datum/Čas automaticky vytvoří i několik odvozených sloupců. Jejich názvy jsou uvozeny názvem původního sloupce, takže se v seznamu sloupci řadí vždy bezprostředně za svůj původní sloupec. Kromě základních odvozených hodnot pro rok, měsíc, den, hodinu, minutu a sekundu jsou vytvořeny i následující speciální odvozené sloupce:

  • DayOfWeek … den v týdnu, na který připadá dané datum. Přednastevená je hodnota 1 pro pondělí a 7 pro neděli, ale počáteční den týdne je možné měnit v uživatelském nastavení
  • DayOfYear … pořadové číslo dne v roce
  • DayOfRange … pořadí dne od minimální hodnoty datumu v daném sloupci
  • WeekOfYear … pořadové číslo týdne v roce
  • MonthOfRange … pořadí měsíce od minimální hodnoty datumu v daném sloupci
  • Quarter … pořadové číslo čtvrtletí

Všechny přidané odvozené sloupce jsou datového typu Celé číslo a je s nimi možné dále pracovat jako s jakýmkoliv jiným sloupcem v databázové tabulce (např. vytvořit nad nimi atribut).

Označení primárního klíče

Aby bylo možné vytvářet nad databázovou tabulkou atributy, musí mít definovaný unikátní primární klíč. K tomu slouží tlačítko Set Primary key. Nejprve se nastavíme na sloupec, který chceme jako primární klíč označit, a pak stiskneme tlačítko.

Opakovaným stiskem tlačítka Primary key je možné označovat/odoznačovat právě vybraný sloupec jako část primárního klíče. Takto lze označit postupně i více sloupců. Pořadí označování sloupců určuje pořadí v primárním klíči.

V případě, že primární klíč nebyl rozpoznán automaticky, je potřeba primární klíč označit ručně. Tlačítkem Check můžeme zkontrolovat, že primární klíč je skutečně unikátní.

Zobrazení hodnot v tabulce

Pomocí tlačítka Show Data můžeme zobrazit záložku s hodnotami v tabulce.

Přenačtení seznamu sloupců

Pomocí tlačítka Re-read columns přenačteme z databáze strukturu tabulky, zejména informaci o počtu řádků a seznam sloupců. Tlačítko použijeme pro informování LISp-Mineru, že došlo ke změně ve struktuře a obsahu tabulky v databázi. V tom případě je vhodné i vymazat lokální cache.

Vymazání lokální cache

Tlačítkem Clear cache je možné vymazat lokální kopii dat (angl. cache) a vynutit přenačtení dat z databáze (např. po jejich změně). Mazání cache je možné pouze u tabulek, kde bylo její použití zapnuto v parametrech.


Související témata:

Zobrazení hodnot v tabulce
Seznam databázových tabulek
Záložka s detaily o sloupci
Výpočet odvozených hodnot

lmexplore/table.txt · Poslední úprava: 2016/10/21 22:37 (upraveno mimo DokuWiki)