Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:rmcase

Záložka RM Case

Souhrn informací o aktuálně nastaveném RM případu.

Parametry RM případů rozlišujeme na základní parametry a na Evoluční parametry.

Odděleny byly proto, aby i po skončení evoluce bylo možné opravovat základní parametry – zejména název RM případu, ale třeba i příznak „opuštěnosti“, aniž bychom přišli o získané výsledky.

Oprava základních parametrů RM případu je možná pomocí tlačítka Edit Basic parameters. Změna hlavních parametrů evoluce pak pomocí tlačítka Edit Evolution parameters.

Jakákoliv změna evolučních parametrů zapříčiní smazání aktuálně získaných výsledků evoluce (protože již neodpovídají zadaným parametrům). Výjimku představuje změna evolučních parametrů při pozastavené evoluci. Ta je povolena a po opětovném odpauzování evoluce se tato bude řídit novou podobou evolučních parametrů.

Základní parametry

Každý RM případ musí mít název, který je v rámci metabáze unikátní. Volitelně můžeme k RM případu zadat poznámku, která nějak přiblíží jeho účel.

Typ RM případu

Dále je třeba určit typ RM případu. Rozlišujeme dva typy:

  • Evoluce … hledání podoby dat, která splňuje všechny na ní kladené požadavky;
  • Randomizace … zanesení náhodného „šumu“ do podoby dat, která již splňuje všechny požadavky. Při náhodných změnách je kontrolováno, že i nadále zůstanou všechny požadavky splněny.

Typ je možné měnit pouze při přidávání nového RM případu.

Pracovní složka

Pracovní složka RM případu udává, kam se mají ukládat všechny pomocné soubory RM případu a zejména pak nalezené výsledky.

Lze jej libovolně měnit. Avšak případě, že už byla někdy dříve spuštěna evoluce, je po změně nutné ručně změnit i název složky na disku.

Doporučuje se zvolit si nějakou konvenci v pojmenování pracovních složek a té se nadále držet. To umožní orientovat se v jednotlivých verzí vygenerovaných dat.

Opuštěný RM případ

V průběhu generování umělých dat se může ukázat, že některý RM případ byl slepou uličkou. Abychom dali najevo, že už ho dále nebudeme používat, ale aby zároveň mohla zůstat zachována historie postupu generování dat, můžeme daný RM případ označit jako „opuštěný“ (angl. abandoded).

V seznamu RM případů na záložce List bude i nadále uváděn, ale bude vypisován nevýraznou šedivou barvou.

Evoluční parametry

Cílový počet řádků

Základním parametrem RM případu je cílový počet záznamů generované databázové tabulky – Target data rows.

Počet řádků generováných dat je vhodné volit co nejmenší (aby evoluce netrvala příliš dlouho), zároveň však musí být dostatečný pro zachycení požadovaných vztahů a zadaných minimálních frekvencí jednotlivých hodnot.

Počáteční způsob naplnění hodnost

Parametr Initial Data Values zatím umožňuje buď data vytvářet náhodně, nebo použít jako vzor výsledek jiného RM případu.

RandSeed Init

Parametrem RandSeed Init se inicializuje generátor pseudo-náhodných čísel. Při založení nového RM případu je nastaven „náhodně“ podle aktuálního počítačového času. Pokud jej uživatel nezmění, tak se bude při každém spouštění evoluce inicializovat generátor náhodných čísel podle této hodnoty. To zajistí, že dva po sobě jdoucí evoluční běhy budou probíhat naprosto stejně a i nalezené výsledky budou totožné (za předpokladu, že nedošlo ke změně zadání RM případů).

Libovolná (i malá) změna hodnoty parametru RandSeed Init povede ke zcela odlišnému průběhu evoluce a téměř jistě i k dosažení odlišné podoby výsledný dat. Ta mohou mít lepší i horší fitness, než data vygenerovaná dříve. Toho lze využít v případě, že chceme vyzkoušet, jestli jiným průběhem evoluce nedostaneme ještě lepší výsledky. Nastavením parametru RandSeed Init na původní hodnotu se vrátíme k předchozímu průběhu evoluce (opět za předpokladu, že mezitím nedošlo ke změně zadání RM případu).

Ostatní evoluční paramatry

Všechny ostatní parametry evolučního algoritmu jsou popsány ve výkladu evolučních operací.

Porovnání nastavených paremetrů

V dialogovém okně Evolution paramaters je možné porovnat právě zadané hodnoty vůči kterémukoliv jinému RM případu – pomocí tlačítka Compare To se vybere RM případ a následně jsou žlutě zvýrazněné ty hodnoty, které jsou různé.

Funkce se hodí v případě, že chceme zjistit příčinu odlišného chování evoluce a potřebujeme zkontrolovat, k jakým změnám v nastavení evolučních parametrů došlo mezi dvěma RM případy.

mrm/ui/rmcase.txt · Poslední úprava: 2015/09/29 21:31 (upraveno mimo DokuWiki)