Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:dmtasks

Záložka DM Tasks

Do seznamu je třeba vložit všechny úlohy DZD, které budou představovat požadavky na generovaná data. Fitness jedince bude pak odvozena z toho, jak se výsledky běhu úloh nad daty liší od výsledků požadovaných.

FIXME Obr: RMTaskInCaseSeznTab

Seznam úloh

Pro každý požadavek kladený na data je zobrazen název úlohy DZD, typ analytické procedury, požadovaný počet hypotéz, skutečný počet hypotéz pro aktuální variant dat (pouze v průběhu evoluce a po jejím skončení), značka + pro splněné požadavky, váha požadavku, tolerovaná odchylka mezi požadovaným a skutečným počtem hypotéz a volitelný komentář.

Barevné zvýraznění

V průběhu evoluce (a po jejím skončení) jsou požadavky v seznamu barevně zvýrazněny podle aktuálně nejlepší varianty dat takto:

  • zeleně … aktuálně nejlepší data požadavek splňují
  • červeně … aktuálně nejlepší data požadavek nesplňují
  • hnědě … aktuálně nejlepší data požadavek splňují po zohlednění zadané tolerance

Omezení pouze na úlohy z dané skupiny

Požadavků může být hodně, a proto je vhodné je vkládat do skupin úloh. Následně můžeme v seznamu zobrazit pouze požadavky založené na úlohách DZD z dané skupiny

Tlačítka pod seznamem

  • Detailoprava parametrů aktuálně vybraného požadavku.
  • Edit Task … vyvolání modulu LM Workspace a zobrazení záložky se zadáním úlohy DZD
  • Insert Task … přidání nového požadavku na data založeného na úloze DZD
  • Remove Task … odstranění požadavku na data založeného na úloze DZD. Zadání úloha DZD zůstává i nadále v metabázi.
  • Add Task … přidání nové úlohy DZD a zároveň i vytvoření požadavku na data založeného na této úloze
  • Del Task … odstranění požadavku na data z RM případu včetně zadání úlohy DZD z metabáze
  • Clone Task … vytvoření klonu úlohy DZD zároveň i vytvoření požadavku na data založeného na tomto klonu úlohy

Parametry požadavku na data

Pro každou úlohu se nastavuje požadavek na počet nalezených hypotéz (vyvolá se tlačítkem Detail, klávesou Enter nebo dvojitým kliknutím na položku v seznamu). Je možné zadat minimální požadovaný počet, maximální požadovaný počet nebo požadovaný interval min-max (pomocí obou najednou). Parametrem Weight se ovlivňuje „váha“ odchylky od požadovaného počtu hypotéz ve výsledku pro tuto úlohu oproti ostatním úlohám v seznamu.

FIXME Obr: RMTaskInCaseOpravaDlg

Nastavit parametry lze i najednou pro více úloh tak, že je označíme v seznamu a následně vyvoláme dialogové okno pro editaci parametrů pro naposledy označenou úlohu (nejlépe tlačítkem Detail). Následně zadáme požadované hodnoty a stiskneme Enter. Objeví se dotaz na potvrzení, zda mají být hodnoty zkopírovány i do ostatních označených řádků.

Přidání nového požadavku v podobě úlohy DZD

Novou úlohu můžeme vytvořit tlačítkem „Add Task“. Do podkladové metabáze se vloží nová úloha požadovaného typu (4ft-, CF-, SD4ft-Miner…) a pomocí tlačítka „Edit Task“ ji můžeme v modulu LM Workspace dále editovat standardním způsobem. Vhodné je použití tlačítka Clone, které stejně jako v modulu LM Workspace vytvoří přesnou kopii aktuálně nastavené úlohy.

Úlohy je možné nadefinovat i mimo ReverseMiner pomocí modulu LM Workspace a následně pouze vložit do seznamu pomocí tlačítka Insert. Označením více položek v seznamu úloh lze přidat najednou všechny úlohy do RM případu. Zároveň se pro všechny najednou přidávané úlohy nastaví stejné parametry požadovaného minimální/maximální počtu hypotéz a váhy (lze později změnit a to opět i hromadně – viz výše).

mrm/ui/dmtasks.txt · Poslední úprava: 2015/10/18 13:49 (upraveno mimo DokuWiki)