Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:evolution

Záložka Evolution

Tato záložka umožňuje spustit výpočet RM případu a podává i přehled o průběhu evoluce.

FIXME Obrázek

Aktuální stav evoluce

Aktuální stav evoluce, čas začátku a doba trvání evoluce, číslo evolučního kroku a průběh výpočtu fitness pro jedince v aktuální populaci jsou zobrazovány v levém horním rohu záložky.

V pravém horním rohu je seznam všech úloh DZD představujících požadavky na data. Pro aktuálně nejlepšího jedince se v seznamu zobrazuje aktuální a požadovaný počet nalezených hypotéz.

Barevné zvýraznění

V průběhu evoluce (a po jejím skončení) jsou požadavky v seznamu barevně zvýrazněny podle aktuálně nejlepší varianty dat takto:

  • zeleně … aktuálně nejlepší data požadavek splňují
  • červeně … aktuálně nejlepší data požadavek nesplňují
  • hnědě … aktuálně nejlepší data požadavek splňují po zohlednění zadané tolerance

Graf historie evoluce

V grafu ve spodní části obrazovky se zobrazuje historie vývoje populace pomocí hodnoty fitness pro aktuálně nejlepšího (modře) a nejhoršího (červeně) jedince v každé vytvořené generaci. Žluté a zelené značky v horní části grafu informují, jak vznikl aktuálně nejlepší jedinec – žlutě (mutací), zeleně (křížením), fialově (šlechtěním).

Není-li v daném kroku žádná značka, nedošlo ke změně aktuálně nejlepšího jedince. Podrobný přehled historie evoluce je ve zprávě EA Report.

Tlačítka pod grafem

  • Start/Stop … spuštění evoluce. Po stistku tlačítka se text změní na Stop a pomocí stejného tlačítka je tedy možné evoluci i předčasně ukončit.
  • Pause/Unpause … dočasné pozastavení evoluci (například kvůli prohlédnutí aktuálně nejlepší nalezené varianty dat nebo i změně parametrů evoluce).
  • Save Best … vynucené uložení aktuálně nejlepší varianty dat do MDB souborů v pracovní složce RM případu. Tlačítko lze použít pouze po skončení evoluce (nebo při jejím pozastavení).
  • EA Report … zobrazení podrobné zprávy o průběhu evoluce – jakou dobru trvaly jednotlivé fáze a četnosti evolučních operací. Tato zpráva může pomoct při ladění parametrů evoluce. Tlačítko lze použít pouze po skončení evoluce (nebo při jejím pozastavení).

Spuštění a zastavení evoluce

Běžící evoluce je signalizována blikajícím nápisem RUNNING a rotující čárkou na stavové liště v pravém dolním rohu okna.

Během evoluce se opakovaně volá modul LMTaskPooler pro vyřešení všech úloh DZD představujících požadavky na data a zjištění počtu nalezených hypotéz. Počty skutečně nalezených hypotéz jsou porovnány s požadovaným počtem a fitness jedince je vypočtena jako vážená odchylka skutečného počtu hypotéz od požadovaného.

Jedná-li se o RM případ typu Randomizace, jsou nejprve zahozeni jedinci, kteří po náhodně provedené změně už nesplňují všechny požadavky definované pomocí úloh DZD. Následně je fitness spočtena jako počet odlišných hodnot v datech oproti výchozímu stavu (Master Data Preset) a zobrazena v levém horním rohu záložky i vynesena do grafu. Oproti RM případům typu Evoluce tak požadujeme, aby fitness jedince byla co nejvyšší.

Evolučně úspěšní jedinci mají větší šanci sami nebo prostřednictvím svých potomků přežít do další generace. Pro nově vytvořené jedince jsou opět spočteny všechny úlohy a jedinci jsou ohodnoceni. Hledání vhodné varianty dat je ukončeno buď:

  • nalezením vyhovující varianty dat (fitness ≤ tolerance),
  • dosažením zadaného maximálního počtu generací,
  • nebo vypršením časového limitu.

Evoluci je možné kdykoliv ukončit tlačítkem Stop.

Po skončení evoluce (nebo při jejím pozastavení) se aktuálně nejlepší podoba dat uloží do souboru RM.Best.DB.mdb a odpovídající metabáze do RM.Best.MB.mdb v pracovním adresáři RM případu.

Evoluci přerušenou tlačítkem Stop již nelze spustit znovu. Je však možné udělat klon RM případu a jedince, který byl v přerušené evoluci aktuálně nejlepší variantou dat, do vyklonovaného RM případu vložit jako Data Preset.

Pozor! Po spuštění evoluce není možné editovat zadání RM případu, ani přepnout na jiný RM případ. Parametry (zejména evoluční) je však možné opravovat po dočasném pozastavení evoluce.

Pozor! Cyklus evoluce se pozastaví, pokud uživatel otevře menu aplikace! Je nutné menu zavřít a vše se opět rozběhne. Stejně tak se evoluce pozastaví při zobrazení libovolného dialogového okna.

mrm/ui/evolution.txt · Poslední úprava: 2015/10/10 15:36 (upraveno mimo DokuWiki)