Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:attribute:category

Kategorie atributu

Kategorie atributu umožňuje diskretizaci spojitých hodnot nebo pro seskupování více znaků u nominálních veličin.

Rozlišujeme dva typy kategorií – definované výčtem a definované intervalem.

Jedna z definovaných kategorií atributů může zahrnovat i prázdné hodnoty (hodnoty NULL).

Základní parametry kategorie

Základním parametrem kategorie je její název, který se bude objevovat jak při zadávání úloh, tak zejména při zobrazování výsledků.

Volba Include NULL values umožnuje určit, že do této kategorie patří i záznamy s prázdnou hodnotou (NULL). Kontroluje se, že tato volba je zapnuta pouze i jedné z kategorií atributu (platí poslední nastavení).

Kategorie definované výčtem hodnot

Kategorie definované výčtem hodnot se hodí pro nominální atributy.

Záznamy, které do kategorie patří, musí mít v daném sloupci jednu z hodnot uvedeném v pravém seznamu. Hodnoty do pravého seznamu vybíráme z levého seznamu, ve kterém jsou uvedeny všechny hodnoty vyskytující se v databázovém sloupci, nad kterým je vytvořen atribut, jehož kategorii právě definujeme.

Systém LISp-Miner automaticky kontroluje, že jedna hodnota nebyla přiřazena do více kategorií (platí vždy poslední přiřazení).

Kategorie definované intervalem

Kategorie definované interval se hodí pro ordinální a kardinální hodnoty, zejména spojité.

Pro kategorie definované intervalem je možné zadat libovolné množství intervalů (a to i nesousedících), vždy však alespoň jeden.

Opět se automaticky kontroluje, že se intervaly u různých kategorií navzájem nepřekrývají (jsou disjunktní). Vytvořením intervalu, který zasahuje do intervalu definovaného dříve pro jinou kategorii, se u dříve zadané kategorii automaticky posune mez, nebo dojde k rozdělení intervalu na dva.

Dialogové okno pro zadání intervalu

Intervaly mohou být zleva i zprava otevřené nebo uzavřené. Jednou z mezí může být i nekonečno (angl. infinite). Záznam patří do dané kategorie, pokud hodnota v daném sloupci patří do některého z definovaných intervalů.


Související témata:

Atribut a jeho kategorie
Automatické vytváření kategorií
Ruční editace kategorií

Praktická ukázka: Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií

lmprepro/attribute/category.txt · Poslední úprava: 2015/09/05 14:13 (upraveno mimo DokuWiki)