Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmianalysis:geodata2d

Interaktivní analýza geografických bodů

Interaktivní analýza geografických bodů umožňuje zobrazení dat s geografickými souřadnicemi jako (různobarevné) body na mapě. To může vést ke snazšímu rozpoznání prostorových závislostí, které by jinak zůstaly neodhalené. Základy geografické analýzy dat jsou popsány na samostatné stránce.

Záložku analýzy bodů (v LISp-Mineru jako Geodata XY Analysis) otevřeme z menu Interactive analysis, nebo z kontextové nabídky pro položku C. Interactive analysis ve stromu otevřených záložek po levé straně obrazovky.

Každý bod představuje jeden záznam analyzovaných dat. Pokud je v datech mnoho bodů s naprosto identickými souřadnicemi, můžeme pomocí volby Add jitter body trochu „rozprostřít“ přidáním náhodné složky k jejich souřadnicím.

Pohybem myší po mapě se vybírá vždy nejbližší bod a jeho souřadnice (případně i spolu s kategorií, podle které byl obarven) se zobrazují jako text pod mapou.

Výběr sloupců se souřadnicemi

Jako první budeme obvykle muset vybrat správné sloupce obsahující x-ovou a y-ovou souřadnici. Je-li v analyzované databázové tabulce sloupec, jehož název končí na _X, a sloupec, jehož název končí na _Y, budou automaticky předvybrány (jak je tomu i v datech Hotel).

Nastavení mapových vrstev

Následně pomocí tlačítka Map Layers vybereme vhodné vrstvy, které chceme na mapě zobrazit.

V dolní části dialogového okna vybereme rastrový podklad (a jestli se má vůbec zobrazovat). Definici rastrových vrstev můžeme změnit pomocí tlačítka Backgrounds Settings.

V horní části pak přesunem vektorové vrstvy z levého do pravého seznamu určíme, že se má daná vrstva na mapě zobrazovat. Přesunout může i více vrstev, ty se navíc budou vykreslovat v zadaném pořadí. U každé vrstvy můžeme v její definici nastavit barvu a sílu čáry. Seznam vrstev s možností změny jejich definice vyvoláme tlačítkem Vector Layers Settings. V seznamu můžeme i přidávat další vrstvy.

Obarvení bodů

Body na mapě mohou být obarveny podle příslušnosti záznamu do kategorie vybraného atributu. Atribut, podle jehož kategorií mají být body vybarvovány určujeme v rozbalovací nabídce Colorize points based on.

Podmnožina záznamů

Body v mapě je možné omezit pouze na podmnožinu záznamů z databázové tabulky. Podmnožina se definuje pomocí již předzpracovaného kategoriálního atributu tak, že nejprve zaškrtneme volbu Use attribute for condition v pravém horním rohu záložky, a pak vybereme požadovaný atribut z rozbalovací nabídky. Následně pomocí posuvníku vybereme jednu z kategorií atributů. V mapě se budou zobrazovat pouze body pro záznamy, jejichž hodnota ve sloupci daném vybraným atributem patří do vybrané kategorie.

Jak měníme posuvníkem právě nastavenou kategorii, tak se mění i podoba mapy.


Související témata:

Interaktivní analýza geografických oblastí
Interaktivní analýza
Předzpracování dat

Praktická ukázka: Demo Hotel: Interaktivní geografická analýza bodů

lmianalysis/geodata2d.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 14:05 (upraveno mimo DokuWiki)