Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:attribute:basicparameters

Základní údaje o atributu

Základní údaje můžeme změnit tlačítkem Edit v pravém horním rohu záložky s detailem atributu.

Název atributu

Nejdůležitějším údajem je název atributu, který musí být jednoznačný v rámci jedné matice dat. Název se automaticky odvodí ze jména databázové sloupce, nad kterým je atribut vytvořen. Případně se doplní číslo, aby byla zajištěna unikátnost názvu. Název je možné ručně opravit, opět je však třeba dodržet, že v jedné matici nebudou dva atributy se shodným názvem.

Alternativní název atributu

Kromě základního názvu atributu je možné zadat i název alternativní, který se bude používat při zobrazovaní výsledků (na záložce Task Results a při exportech výsledků do aplikací třetích stran).

Pro některé atributy je dokonce přehlednější, jestliže se při zobrazování výsledků jejich název nevypisuje vůbec. Potom zrušíme zaškrtnutí volby Show name in literals.

NOC typ

Parametr NOC type (zkratka z Nominal–Ordinal–Cardinal) vyjadřuje, jakého typu jsou kategorie atributu – nominální, ordinální nebo kardinální (numerické).

Variabilita

Parametr Variability určuje, zda je (teoreticky a v daných analyzovaných datech) možné, aby se hodnota u jednoho záznamu v průběhu času změnila. Mějme například pacienty a mezi sledovanými hodnotami i datum narození, hodnotu podkožního tuku a jejich výšku. Zatímco datum narození se změnit nemůže (a takový atribut můžeme označit za neměnný – stable), hodnota podkožního tuku ano a to podle množství přijímané stravy a intenzitou pohybu. Můžeme ji tedy označit za proměnlivou – variable. U hodnot výška záleží na cílech analýzy a na způsobech sběru dat. Obvykle bude výška chápána jako neměnná a pro označení za stable bude hovořit i fakt, že obvykle není možné docílit změny výšky postavy nějakými opatřeními. Na druhou stranu si lze představit dlouhodobé studie, kdy výška může být chápána jako variable. Označení typu variability pomáhá při zadávání analytické úlohy v proceduře Ac4ft-Miner při volbě vhodných atributů do stabilní a variabilní části antecedentu a sukcedentu.

Posun hodnot v řádcích

Parametr Row shift slouží pro nastavení posunu v načítání hodnot z databázového sloupce. Při analyzování záznamů tvořících (časovou) posloupnost totiž může být žádoucí sledovat závislosti mezi dvěma (nebo více) záznamy. Typickým případem může být časová řada vývoje kurzu akcie. Podle teorie technické analýzy je vývoj kurzu následujícího dne ovlivněn kurzem a vývojem v předchozích dnech.

Nastavením nenulové hodnoty parametru Row shift lze vytvořit atribut, jehož hodnoty budou posunuty o příslušný počet záznamů vpřed či vzad. Potom lze nadefinovat zadání hledající situaci, kdy např. pohyb akcie směrem dolu byl zapříčiněn pohybem či jinou událostí odehrávající se n dnů nazpět. Při n > 0 se hodnota bere z n-tého následujícího řádku, při n < 0 se hodnota se bere z (-n)-tého předchozího řádku, vždy ve smyslu nadefinovaného seřazení záznamů podle primárního klíče. Výchozí hodnota n = 0 zajišťuje, že hodnota se bere ze stejného řádku jako je samotný záznam. Hodnota parametru Row shift je na záložce atributu uváděna v rámečku s údaji o databázovém sloupci.


Související témata:

Záložka s detaily atributu

lmprepro/attribute/basicparameters.txt · Poslední úprava: 2015/08/21 21:11 (upraveno mimo DokuWiki)