Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmianalysis:fa

Frekvenční analýza kategorií

Frekvenční analýza kategorií (angl. Category frequency analysis) zobrazí základní přehled frekvencí kategorií jednoho nebo více atributů. Na rozdíl od předchozích dvou funkcí ze skupiny Interaktivní analýza se tak týká až předzpracovaných hodnot.

Záložku Frekvenční analýzy otevřeme z menu Interactive analysis, nebo z kontextové nabídky pro položku C. Interactive analysis ve stromu otevřených záložek po levé straně obrazovky. Záložka obsahuje seznam kategorií (včetně jejich relativních, absolutních a kumulativních četností) a histogram.

Řazení kategorií

Pomocí volby Order by pod histogramem můžeme změnit pořadí zobrazených kategorií. Kategorie mohou být seřazeny buď podle pořadí na záložce s detailem atributu, nebo podle četností (volba Frequencies), a to navíc buď vzestupně (Ascending), nebo sestupně (Descending).

Výběr atributů

Tlačítkem Attributes v levém dolním rohu se otevře dialogové okno pro výběr jednoho (nebo více) atributů, pro které se má frekvenční analýza zobrazit. Atributy, které chceme zařadit do analýzy, musíme přesunout z levého seznamu do pravého.

Obvykle budeme vybírat právě jeden atribut, ale frekvenční analýzu lze nechat spočítat i pro všechny kombinace kategorií dvou (nebo i více) atributů. Pro všechny kombinace budou spočteny jejich frekvence a zobrazen histogram.

Zobrazení trendu

Zaškrtnutím volby Show trendline přidáme do histogramu trendovou křivku. Četnosti se prokládají polynomem n-tého řádu, který volíme výběrem z možností PolyOrder – od jedné (přímka) do sedmi (polynom sedmého řádu).

Další možnosti zobrazení grafu

Volba Zero-based y-axis zajistí, že osa y bude začínat na nule. Když má analyzovaný atribut nadefinovanou X-kategorii, můžeme volbou Hide X-Category zakázat její zobrazování v grafu.


Související témata:

Analytická procedura CF-Miner
Kontingenční analýza jednoho atributu
Kontingenční analýza dvou atributů
Předzpracování dat

Praktická ukázka: Demo Hotel: Interaktivní frekvenční analýza

lmianalysis/fa.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 13:56 (upraveno mimo DokuWiki)